• Vijesti
  • Ekonomija
  • Zakone niko ne čita: Rusima se ne može zamrznuti imovina jer nijesu označeni kao teroristi

novi detalji

Zakone niko ne čita: Rusima se ne može zamrznuti imovina jer nijesu označeni kao teroristi

Država Crna Gora prihvatila je da primjenjuje Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama iz 2019. godine iako je u najmanju ruku pun nelogičnosti i nije primjenjiv na zamrzavanje imovine ruskim državljanima.Zakone niko ne čita: Rusima se ne može zamrznuti imovina jer nijesu označeni kao teroristi

Portal BiznisCG objavljuje djelove zakona, gdje se vidi da je primjenjiv samo u odnosu na teroriste i terorističke organizacije i da ga je malo ko pročitao.

Zakon je preuzet iz evropske legislative krajem 2018.godine, kada nije bilo govora o ruskoj invaziji na Ukrajinu, pa je potpuno logično što nije u crnogorskoj praksi primjenjiv. Zakon se primjenjuje prema “označenim licima”, koji se definišu kao teroristi ili oni kojima je Savjet bezbjednosti uveo sankcije, ili na osnovu spiska ANB—a.

OZNAČENO LICE

Označeno lice je, shodno odredbama zakona fizičko ili pravno lice, privredno društvo, preduzetnik, grupa ili udruženje koje je označeno kao terorista, teroristička organizacija ili finansijer terorista ili terorističke organizacije, na osnovu rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1267 (1999), 1718 (2006) i 1737 (2006) i rezolucija koje su iz njih pravno proistekle i rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001), uključujući i određenje po kojem će se relevantne restriktivne mjere primjenjivati na označena lica i na javne komunikacije lica obuhvaćenih tim određenjem.

Označeno lice je na osnovu akata međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član, predloga nadležnih državnih organa ili obrazloženog zahtjeva druge države.

Takođe, označeno lice je fizičko ili pravno lice prema kome su uvedene finansijske sankcije od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koje se tiču prevencije, suzbijanja i prekida širenja oružja za masovno uništenje i njegovo finansiranje i fizičko ili pravno lice sa nacionalne liste koju utvrdi Vlada Crne Gore.

Zanimljivo je da Vlada nikada nije objavila niti utvrdila tu listu, pa se o njoj teško može govoriti.

Restriktivne mjere iz ovog zakona uvode se i prema pravnim ili fizičkim licima koji su kao teroristi i terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija označeni nacionalnom listom koju utvrđuje Vlada, na predlog Vijeća za nacionalnu bezbijednost, u skladu sa propisom kojim se uređuju osnove obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore.

Nacionalna lista se sačinjava se na osnovu obavještenja Ministarstva o fizičkim i pravnim licima koja su aktima Evropske unije označeni kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorizma ili terorističkih organizacija, kao i finansijeri terorističkog akta.
Nacionalna lista se sastavlja I na osnovu predloga Agencije za nacionalnu bezbijednost Crne Gore, organa državne uprave nadležnog za poslove policije, organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i državnog tužilaštva i obrazloženog zahtjeva druge države.

RESTRIKTIVNE MJERE

Restriktrivne mjere, shodno članu 3 Zakona, primjenjuju se prema državama, crnogorskom državljaninu, strancu i apatridu koji boravi na teritoriji Crne Gore, privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku.

Zakon se primjenjuje i prema stranom društvu koje obavlja privrednu djelatnost preko svog dijela društva na teritoriji Crne Gore i stranom pravnom ili fizičkom licu koje ima u svojini, državini ili pod kontrolom sredstva i/ili drugu imovinu u Crnoj Gori.
Restriktivne mjese su, shodno članu 4, primjenjuju kroz prekid diplomatskih odnosa, potpuno ili djelimično ograničenje uvoza, izvoza, tranzita, transporta, pružanja usluga i saobraćajnih, poštanskih i drugih komunikacija.

Tu je i embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namjene određenu propisima o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene. Restriktivne mjere predviđaju I ograničenje ulaska u Crnu Goru i ograničenje raspolaganja i sticanja sredstava i/ili druge imovine odnosno sada čuveno zamrzavanje.

OGRANIČENJE I PRAVA

Prema članu 18, zamrzavanje imovine podrazumijeva zabranu transfera, konverzije, raspolaganja ili prometa svim sredstvima i/ili drugom imovinom koja se nalazi u svojini, državini ili pod kontrolom označenog lica, posredno ili neposredno, na osnovu i za vrijeme primjene restriktivne mjere, kao i na pružanje finansijskih i drugih usluga označenom licu.

Restriktivna mjera i ovog člana odnosi se i na sredstva i/ili drugu imovinu koja se može dovesti u vezu sa konkretnim terorističkim aktom, zavjerom odnosno prijetnjom ili koja je proistekla iz novčanih ili drugih sredstava koja se nalaze u svojini označenog lica.
U toku primjene restriktivne mjere označeno lice ima pravo da podnese zahtjev radi odobravanja korišćenja dijela sredstava i/ili druge imovine, koja su neophodna za osnovne troškove života, troškove za rođenje djeteta, smrt i druge osnovne troškove označenog lica i članova njegove porodice.

Takođe ima pravo da podnese zahtjev za ljekove i liječenje lica ili člana njegove porodice, plaćanje obaveza prema državi (porezi, takse, osiguranje itd.), prijavljivanje troškova za redovno održavanje sredstava i/ili druge imovine, čije je raspolaganje i sticanje ograničeno primjenom restriktivne mjere i troškove pravne pomoći.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga