• Vijesti
  • Turizam
  • PRESAVILI TABAK: Mještani neće solitere na Skočiđevojci

PRESAVILI TABAK: Mještani neće solitere na Skočiđevojci
PRESAVILI TABAK: Mještani neće solitere na Skočiđevojci

Mjesna zajednica o svojoj namjeri obavijestila je predsjednika Skupštine opštine Krsta Radovića, te predočila da je došlo do kršenja zakona prilikom izdavanja saglasnosti, kojom je aminovana gradnja 80 hiljada kvadrata bruto građevinske površine, te hotela sa čak 15 etaža.

Dopis Mjesne zajednice “ Reževići“ prenosimo u cjelosti :

Rješenjem Glavnog državnog arhitekte broj 09-1875/5, od 28.12.2021. godine, izdata je investitoru “K.D.P. Promotion and Investmens Limited” dio stranog društva iz Podgorice, saglasnost na Idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju turističkog kompleksa kategorije 5* na UP br. 1 koju čine kat. parcele br. 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1668/8, 1668/9 i 1668/10 Reževići I, u zahvatu Urbanističkog projekta “Turističko naselje Skočiđevojka” (“Službeni list Crne Gore- opštinski propisi” br. 07/09), bruto razvijena građevinska površina podzemnih i nadzemnih etaža 80.419,00 m2 (planom zadata površina nadzemnih etaža 75.543,00 m2 – ostvarena 55.432,00 m2), indeks izgrađenosti 1,11 (planom zadato 1,51), indeks zauzetosti 0,23 (planom zadato 0,23), spratnost objekata 7Su+P+7 za centralni objekat i P+1 za vile (planom nije zadataspratnost), ispoštovan odnos prema građevinskoj liniji i obezbijeđen kolski prilaz objektima na vlasničkim parcelama.

Tužba Upravnom sudu Crne Gore podnosi se iz razloga bitne povrede samog toka postupka i važećih materijalnih propisa koji regulišu ovu oblast i to: Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Službeni list Crne Gore” br.02/18), Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Službeni list Crne Gore” br. 24/10 i 33/14), Pravilnika o vrstama, minimalno- tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 36/18), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (“Službeni list Crne Gore” br. 44/18 i 43/19) i odredbi važećeg planskog dokumenta Urbanističkog projekta “Turističko naselje Skočiđevojka” (“Službeni list Crne Gore- opštinski propisi” br. 07/09).

Rješenjem Glavnog državnog arhitekte broj 09-1875/5 od 28.12.2021. godine,  data je investitoru “K.D.P. Promotion and Investmens Limited” dio stranog društva iz Podgorice, saglasnost na Idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju turističkog kompleksa kategorije 5* na urbanističkoj parceli u zahvatu Urbanističkog projekta „Turističko naselje Skočiđevojka“, za izgradnju turističkog kompleksa kategorije 5*, bruto razvijene građevinske površine podzemnih i nadzemnih etaža 80.419,00 m2 (planom zadata površina nadzemnih etaža 75.543,00 m2 – ostvarena 55.432,00 m2), indeks izgrađenosti 1,11 (planom zadato 1,51), indeks zauzetosti 0,23 (planom zadato 0,23), spratnost objekata 7Su+P+7 za centralni objekat i P+1 za vile (planom nije zadata spratnost).

Investitor “K.D.P. Promotion and Investmens Limited” dio stranog društva iz Podgorice, podnio je Glavnom državnom arhitekti dana 12.11.2021. godine zahtjev za izdavanje saglasnosti na predmetno Idejno rješenje, koji je objavljen na web sajtu resornog Ministarstva dana 17.11.2021. godine.

Članom 87 stav 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), propisano je da je Ministarstvo dužno da zahtjev za davanje saglasnosti objavi na internet stranici u roku od jednog dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nadležni organ uprave, Ministarstvo ekologije, planiranja prostora i urbanizma- Direktorat glavnog državnog arhitekte, uputio je podnosiocu zahtjeva, akt br. 09-1875/2 od 20.12.2021. godine, kojim je tražena dostava punomoćja za zastupanje u originalu i Izjava geodetske licencirane organizacije. U ovom aktu je navedeno da se u roku od 3 dana od dana prijema obavještenja dostavi tražena dopuna, nakon čega će se pristupiti sagledavanju kompletiranog predmeta.

Akt br. 09-1875/2, od 20.12.2021. godine, objavljen je na web sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma istog dana, kako je to i propisano članom 87 stav 7 ovog zakona.

U uputstvu o pravnoj zaštiti rješenja Glavnog državnog arhitekte br. 09-1875/5 od 28.12.2021. godine, na koji se ulaže predmetna tužba Vašem sudu, navedeno je: “Protiv ovog rješenja može se izjaviti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana njegovog prijema”.

Obzirom na činjenicu da je navedeno rješenje Glavnog državnog arhitekte doneseno dana 28.12.2021. godine, ali je na web sajtu Ministarstva objavljeno tek dana 21.01.2022. godine, odnosno nakon više od 20 dana nakon donošenja istog, ovu tužbu podnosimo u zakonom propisanom roku.

Naime, kao što je prethodno navedeno, članom 87 stav 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), propisano je “Ministarstvo je dužno da zahtjev za davanje saglasnosti i saglasnost iz stava 6 ovog člana, kao i smjernice iz stava 4 tačka 6 ovog člana objavi na internet stranici u roku od jednog dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno davanja saglasnosti”, što u konkretnom slučaju nije ispoštovano.

U prilog navedenoj konstataciji, kao dokaz Sudu dostavljamo podatke preuzete sa web sajta Vlade Crne Gore, gdje su jasno prikazani naprijed navedeni datumi objavljivanja i donošenja navedenog rješenja.

Takođe, cijenimo da je neophodno istaći da je Idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju turističkog kompleksa SDK- kategorije 5* na koje je Glavni državni arhitekta dao saglasnost Rješenjem dana 28.12.2021. godine, a koje je bilo elektronski potpisano dana 23.12.2021. godine.

Idejno rješenje je projektovano od strane privrednog društva „Arhitektonski studio AIM“ doo Podgorica, dok je autor Idejnog rješenja Office of Arhitecture in Barcelona, S.L.P. (OAB), Borja Ferrater, Founding Partner OAB, PhD Doctor of Arhitecture. U opštoj dokumentaciji Idejnog rješenja, priloženi su ugovori o projektovanju koji su dostavljeni na engleskom jeziku, bez ovjere da su isti zaključeni pred notarom, kao i bez prevoda na službeni jezik Crne Gore od strane ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik.

Za privredno društvo „Arhitektonski studio AIM“ doo Podgorica priložena je zakonom propisana licenca projektanta i izvođača radova br. UPI 107/7-3132/2 od 13.06.2018. godine (član 135 ovog Zakona) izdata od strane resornog Ministarstva, ali da za autora Idejnog rješenja Borja Ferrater-a i pravno lice Office of Arhitecture in Barselona, S.L.P. (OAB) nisu priložena odobrenja za obavljanje djelatnosti koja su izdata od nadležnog organa države sjedišta odnosno prebivališta stranog lica, što je obaveza propisana članom 127 i članom 129 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), koji glase:

“Djelatnost stranog lica iz države koja je članica EEP Član 127 Strano privredno društvo iz države potpisnice Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru (u daljem tekstu: EEP) koje posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti iz člana 122 ovog zakona, može da obavlja djelatnost pod uslovom da se odobrenje odnosi na djelatnost uređenu ovim zakonom.

Strano fizičko lice, državljanin države potpisnice EEP koje posjeduje odobrenje, može da obavlja djelatnost iz člana 123 ovog zakona, pod uslovom da se odobrenje odnosi na djelatnost uređenu ovim zakonom.

Privredno društvo odnosno fizičko lice iz st. 1 i 2 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, odobrenje dostavi Ministarstvu i nadležnom inspekcijskom organu.”

Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti stranog lica Član 129 Strano privredno društvo, koje ima odobrenje može privremeno ili povremeno da obavlja djelatnost pod uslovom da prije početka prvog posla o namjeri privremenog ili povremenog obavljanja djelatnosti dostavi Ministarstvu i nadležnom inspekcijskom organu pisanu izjavu i odobrenje koje se odnosi na djelatnost uređenu ovim zakonom.

Strano fizičko lice, koje posjeduje odobrenje, može djelatnost obavljati privremeno ili povremeno.

Privremenim obavljanjem djelatnosti smatra se obavljanje djelatnosti stranog lica za određeni vremenski period, najduže do godinu dana, uz mogućnost produženja tog roka.

Povremenim obavljanjem djelatnosti smatra se obavljanje djelatnosti stranog lica za konkretni posao (izrada tehničke dokumentacije, izvođenje radova i dr.).

U slučaju iz stava 2 ovog člana, strano fizičko lice dužno je da prije početka prvog posla podnese Ministarstvu pisanu izjavu o vršenju privremenih odnosno povremenih poslova i dokaz da ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje te djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje inostranih kvalifikacija i regulisane profesije.”

Idejno rješenje za izgradnju turističkog kompleksa SDK- kategorije 5*, na koje je Glavni državni arhitekta dao saglasnost Rješenjem na koje podnosimo ovu tužbu, a koje je izrađeno od strane privrednog društva „Arhitektonski studio AIM“ doo Podgorica i elektronski potpisano dana 23.12.2021. godine, urađeno je na osnovu urbanističko- tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije broj 06-332/21-219/4 od 04.06.2021. godine, izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva.

U izdatim urbanističko- tehničkim uslovima broj 06-332/21-219/4 od 04.06.2021. godine, citirane su odredbe UP-a „Turističko naselje Skočiđevojka“ kojima je propisana obaveza da je „Uvažavajući izuzetnu vrijednost lokacije i planirane veće građevinske zahvate na urbanističkim parcelama UP 1 i UP 2, obavezno je sprovođenje Javnog međunarodnog konkursa za izradu Idejnih urbanističko- arhitektonskih rješenja. Konkurs priprema i sprovodi Opština Budva u saradnji sa nadležnim Ministarstvom.

Razlog za uslovljavanje Javnog konkursa ili angažovanje arhitekata dobitnika svjetskih nagrada u oblasti arhitekture, na izradi Idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja, su smjernice PPO Budva koji prostor (UP 1) definiše kao ekskluzivni turistički kompleks sa 1500 kreveta, koji bi oplemenio obalu i učinio još atraktivnijim stjenoviti odsjek obale, a prostor  (UP 2) je ocijenjen kao atraktivan zbog već formiranog kulturnog pejzaža i formiranja atraktivnog ulaska u turističko naselje Skočiđevojka.

Izuzetno, Javni međunarodni konkurs se, prema odluci Opštine Budva i nadležnog organa-Ministarstva, ne sprovodi u slučaju angažovanja arhitekte dobitnika Pritzkerove nagrade ili RIBA nagrade (Royal Institute of British Architects), uz preporuku da to bude arhitekta Zaha Hadid.“

U obrazloženju rješenja Glavnog državnog arhitekte broj 09-1875/5, od 28.12.2021. godine, koje je objavljeno na web sajtu resornog Ministarstva dana 21.01.2022. godine, napisano je:

„Konstatovano je da je zadovoljen uslov angažovanja arhitekte dobitnika RIBA nagrade (Royal Institute of British Architects), te se shodno odluci Opštine Budva i nadležnog organa- Ministarstva, ne sprovodi Javni međunarodni konkurs. U prilog ovome, dostavljen je dokaz da je autor i saradnik, arhitekta Carlos Ferrater, kao osnivač Office of Architecture in Barcelona (OAB) dobio nagradu Internacional Fellow FRIBA (Royal Institute of British Architects) 2011. godine, kao i potvrda Royal Institute of British Architects od 23.04.2021. da se ova nagrada smatra RIBA nagradom.“

Međutim, s obzirom na činjenicu da u opštoj dokumentaciji Idejnog rješenja na koje je data saglasnost Glavnog državnog arhitekte nije priložena odluka Opštine Budva i nadležnog Ministarstva da se ne sprovodi Javni međunarodni konkurs, a u obrazloženju predmetnog rješenja ne navode brojevi tih odluka, ostaje sasvim nejasno da li su u ovom konkretnom postupku ispoštovane odredbe važećeg planskog dokumenta, Urbanističkog projekta “Turističko naselje Skočiđevojka” kojim je ta obaveza jasno propisana.

Ova činjenica je od izuzetnog značaja iz razloga što su važećim planskim dokumentom Urbanističkim projektom “Turističko naselje Skočiđevojka”, za urbanističke parcele UP 1 i UP 2 (koje su u vlasništvu “K.D.P. Promotion and Investmens Limited” dio stranog društva iz Podgorice), zadati indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti, ali ne i maksimalna spratnost planiranih objekata na istima, što je jedan od osnovnih urbanističkih parametara na osnovu kojih Glavni državni arhitekta u postupku provjerava da li su Idejnim rješenjem ostvareni urbanistički parametri usklađeni sa urbanističkih parametrima zadatim Planom.

U poglavlju „7.2. Uslovi za regulaciju i nivelaciju” urbanističkog projekta “Turističko naselje Skočiđevojka” (“Službeni list Crne Gore- opštinski propisi” br. 07/09), propisano je:

„Građevinska linija, visinska i horizontalna regulacija su instrumenti za definisanje osnovnog sistema regulacije. Visinska i horizontalna regulacija definisana je zadatim maksimalnim indeksima (indeksom zauzetosti i indeksom izgrađenosti) i maksimalnom spratnošću za svaku urbanističku parcelu.

Spratnost objekta– hotela, apart hotela i depandansa zavisi od izabranih indeksa, odnosno njihove kombinacije. Planom je definisan maksimalni indeks izgrađenosti i maksimalni indeks zauzetosti.

Kombinovanjem indeksa može se ostvariti različita spratnost objekta (hotela) na način da se dio objekta gradi sa većom visinom i predstavlja reper (kula), čime se ne smiju prekoračiti maksimalni parametri zadati Urbanističkim projektom. Za vile su, u grafičkom prilogu Idejna rješenja objekata, predložena idejna rješenja i gabariti.

Zbog specifičnosti terena i potrebnih preciznih ispitivanja terena, kroz Idejna urbanističko-arhitektonska rješenja za UP 1 i UP 2, koja će biti izabrana  sprovođenjem Javnog međunarodnog konkursa (koji će sprovesti opština Budva ili nadležni organ po Programu u kojem će biti definisana kategorija turističkih objekata u skladu sa razvojnim programima opštine Budva u oblasti turizma), potrebno je provjeriti planska  rješenja i mogućnost primjene  predloženih Idejnih rješenja objekata ovim Planom.”

Planirana spratnost objekta hotela mješovitog poslovanja kategorije 5* u Idejnom rješenju, na koji je data saglasnost Glavnog državnog arhitekte, iznosi 7Su+P+7 (ukupno 15 etaža).

U Idejnom rješenju, spratnost većeg dijela objekta hotela iznosi 13 etaža, a ne samo kako je to Planom propisano da se kombinovanjem indeksa može ostvariti različita spratnost objekta (hotela) na način da se dio objekta gradi sa većom visinom i predstavlja reper (kula), ali ne da je to spratnost cijelog objekta.

Veoma je indikativna spratnost objekta hotela od ukupno 15 etaža, od čega je čak 7 etaža označeno kao suteren, a samo je nivo prvog suterena (L01) po svojoj namjeni predviđen za garažna mjesta, dok je samo dio etaža suterena od nivoa L02 do nivoa L06 planiran za garažna mjesta, dok je dio tih površina planiran sa namjenom za smještajne jedinice za apartmanski dio objekta hotela.

Spratne visine svih 15 etaža objekta hotela mješovitog poslovanja iznose 3.5 m, iako je članom 100 stav 1 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Službeni list Crne Gore” br. 24/10 i 33/14), na osnovu koga se do usvajanja Plana generalne regulacije, izrađuje projektna dokumentacija, propisano:

“Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerenja između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi:

– za garaže I tehničke prostorije do 3.0 m;

– za stambene etaže do 3.5 m;

– za poslovne etaže do 4.5 m;

– izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih I dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m.”

Takođe, odredbama člana 80 stavovi 2, 3, 4 i 6 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Službeni list Crne Gore” br. 24/10 i 33/14, propisano je:

“Planirani turistički sadržaji iskazuju se sledećim pokazateljima:

–              broj smještajnih jedinica (“ključeva”) i/ili broj ležaja;

–              struktura postojećih evidentiranih i planiranih turističkih smještajnih kapaciteta (hotel, vila, turističko naselje i dr.);

–              prostorni pokazatelji (indeks izgrađenosti, indeks iskorišćenosti, gustina u broju ležaja po hektaru, neizgrađena površina, prirodan teren i dr.).”

Broj postelja po smještajnoj jedinici obračunava se na sljedeći način i to:

– smještajna jedinica u hotelima obuhvata 2 ležaja;

– smještajna jedinica u turističkom naselju obuhvata 3 ležaja;

– smještajna jedinica u vilama obuhvata 6 ležaja.

Prosječna bruto razvijena građevinska površina po jednom ležaju u hotelima (T1) je 100 m2 u objektima sa 5 zvjezdica, 80 m2 u objektima sa 4 zvjezdice i 60 m2 u objektima sa 3 zvjezdice.

Pripadajuća zelena odnosno slobodna površina, u novoformiranim turističkim područjima izvan urbanih naselja, po jednom ležaju je 100 m2 u objektima sa 5 zvjezdica, 80 m2 u objektima sa 4 zvjezdica i 60 m2 u objektima sa 3 zvjezdice.”

Članom 111 stavovi 4 i 5 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Službeni list Crne Gore” br. 24/10 i 33/14, propisano je sledeće:

“Ukoliko podzemne etaže objekta služe za obezbjeđenje potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele I kao takve rasterećuju javne površine istih sadržaja, ne računaju se u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.”

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistem objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori).”

U tužbi koju podnosimo, neophodno je istaći da je Urbanistički projekat “Turističko naselje Skočiđevojka” usvojen 2009. godine, kada su na snazi bili derogirani Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 51/08, 41/10, 34/11, 35/13 i 33/14), Zakon o turizmu (“Službeni list RCG” br. 32/02, 38/03 i 31/05) i Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 35/05), kojima su bile propisane drugačije klasifikacije turističkih objekata.

Projektovanje planiranih objekata turističke namjene, danas treba u svemu da ispoštuje odredbe važećih Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Službeni list Crne Gore” br. 02/18), Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Službeni list Crne Gore” br. 24/10 i 33/14) i Pravilnika o vrstama, minimalno- tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 36/18), što nije moguće sagledati iz tekstualne, numeričke i grafičke dokumentacije predmetnog Idejnog rješenja.

S obzirom na činjenicu da je u tabelarnom pregledu ostvarenih površina po etažama Idejnog rješenja, prikazan samo objekat hotela mješovite kategorije sa podacima o neto i bruto površini, pri čemu nisu po etažama izdvojene bruto površine objekta koje ulaze u bruto razvijenu građevinsku površinu, od bruto površina koje ne ulaze u obračun istih, bez prikazanih podataka o ostvarenom indeksu zauzetosti po etažama, kao i da podaci o ostvarenim urbanističkim parametrima za vile čak nisu ni tabelarno prikazani, sasvim je nejasno kako je projektant u tabeli iskazao podatke o ukupnoj površini pod objektima i ukupnoj bruto razvijenoj površini istih, a da nije dao tabelarni prikaz ovih površina po etažama i objektima.

Takođe, projektant nije prikazao strukturu smještajnih jedinica po kategorijama istih u smislu ostvarenog broja ležaja koji je obavezan parametar na osnovu koga je trebalo iskazati potrebu za ostvarenim zelenim površinama, koje su jasno definisane stavom 6, člana 80 naprijed citiranog Pravilnika. Naime, nema niti jednog podatka o broju ležaja za 14 penthouse apartmana, kao ni za 6 vila, tako da ukupan broj ležaja koji je iskazan nije tačno prikazan, jer 345 ležaja predstavlja samo broj ležaja u apartmanskom dijelu hotela (za jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne apartmane) i u hotelskim sobama, uz napomenu da površina apartmana i soba sa istim brojem ležaja se prilično razlikuje. (Prilog: tabela hotela po etažama) U Idejnom rješenju nije iskazan ni ukupan broj ostvarenih parking i garažnih mjesta u objektima (hotel mješovitog poslovanja kategorije 5 zvjezdica i 6 vila) u odnosu na ukupan ostvareni broj smještajnih jedinica u hotelskom i apartmanskom dijelu, kao i kapaciteta restorana i drugih obavezujućih pratećih sadržaja za objekte hotela kategorije 5 zvjezdica, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o vrstama, minimalno- tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (“Službeni list Crne Gore” br. 36/18).

Na ovaj način nije moguće potvrditi da je planirani objekat hotela i 6 vila ispunio sve neophodne uslove za buduću kategorizaciju objekata, a što je za dalju projektnu razradu istih od presudnog značaja, naročito imajući u vidu planiranje izuzetno velike gabarite objekta hotela i spratnost koja će veoma značajno, sa negativnim posljedicama, izmijeniti stanje na prostoru Skočiđevojke i susjednih naselja u Reževićima.

Takođe je upitno i pitanje kolskog pristupa do predmetne lokacije, jer je za sada samo manji dio obuhvata ovog planskog dokumenta izgrađen, dok nijedna od planiranih novih saobraćajnica nije izgrađena na terenu, tako da je prostor na kojem se ova lokacija nalazi sasvim neopremljen infrastrukturom.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Povezane vijesti


Pratite nas i putem Android aplikacije

Jadran Budva® 2022. All rights reserved. Made By 

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga